آئین عروسی سنتی و محلی
 
حمام دامادی
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201908608_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201911405_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201909545_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201907780_PhotoL.jpg
پخت و پز غذای عروسی
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201936906_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201938718_PhotoL.jpg
مراسم محلی (چکه و سماء) در مسیر حرکت به سمت خانه عروس
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201923858_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201922968_PhotoL.jpg
اجرای رسم نار زنی برای آغاز زندگی مشترک
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201906873_PhotoL.jpg
مادر داماد در مراسم عروسی
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201934312_PhotoL.jpg
دوستان و خانواده داماد در راه منزل عروس
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/1392052720193677_PhotoL.jpg
هدیه داماد به میهمانان
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201929874_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201935202_PhotoL.jpg
داماد هنگام ورود به خانه عروس
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201933499_PhotoL.jpg
خانه عروس و لحظه ورود خانواده داماد
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201910483_PhotoL.jpg
جشن پایکوبی دوستان درمقابل حمام
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201925561_PhotoL.jpg
هدیه دوستان و خانواده بعد از حمام دامادی
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201926421_PhotoL.jpg
خروج عروس به همراه پدر از منزل
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201920389_PhotoL.jpg
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201917624_PhotoL.jpg
آماده کردن اسب جهت بردن عروس به خانه بخت
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201916686_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201915764_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201912295_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201919483_PhotoL.jpg
ورود عروس و داماد به خانه بخت
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201913170_PhotoL.jpg
خواندن دعا توسط یکی از ریش سفیدان قبل از ورود به منزل
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/1392052720191445_PhotoL.jpg
داماد و عروس عازم منزلشان
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201918577_PhotoL.jpg
مراسم بار برون داماد به خانه پدری عروس
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/1392052720192293_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/1392052720192915_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201931718_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201937843_PhotoL.jpg
اجرای آئین چشم و نظر توسط خانواده عروس و داماد
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201903358_PhotoL.jpg
باز کردن وسایل عروسی داماد توسط خواهر عروس در حیاط منزل پدری داماد
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201921233_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201932640_PhotoL.jpg
آئین شیمارون توسط عروس (عسل به دهان مادر شوهر گذاردن)
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201905123_PhotoL.jpg
آئین برکت (عروس با پا زدن به ظرف مسی دانه های برنج را به عنوان برکت به داخل خانه میریزد)
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201904233_PhotoL.jpg
ورود عروس و داماد به خانه بخت
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201928171_PhotoL.jpg
توزیع غذای میهمانان
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201927296_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201901608_PhotoL.jpg
بعد از ریختن برنج توسط عروس و داماد، مبلغی رو به عنوان صدقه در زیر فرش گذاشته تا فردی که برنج ها رو جارو میکند آن مبلغ را به عنوان کمک بردارد
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201905967_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/27/13920527201930827_PhotoL.jpg